Pravo i porezi

/Pravo i porezi

Novo normativno rješenje instituta naknade parničnih troškova u situaciji parcijalnog uspjeha u sporu

Članak objavljen u časopisu Pravo i porezi broj 11 za 2019.

Odredbom je čl. 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koji će na snagu stupiti 01. rujna 2019., normativno intervenirano i u zakonsku odredbu koja regulira naknadu troškova parničnog postupka u slučaju parcijalnog odnosno djelomičnog stranačkog uspjeha u sporu. Prema našem skromnom mišljenju novo normativno rješenje odnosno modifikacija ovog instituta, zbog svoje djelomične nejasnosti

 

Veoma važna ustavnosudska odluka u kontekstu naknade troškova upravnog spora

Članak objavljen u časopisu Pravo i porezi broj 9 za 2019

Ustavni je sud Republike Hrvatske nedavno donio ustavnosudsku odluku kojom je, imajući u vidu činjenicu obvezatnosti njegovih pravnih shvaćanja izviruću iz odredbe čl. 31. Ustavnog zakona o ustavnom sudu Republike Hrvatske

 

Zastarni rokovi za naknadu štete po Zakonu u obveznim odnosima

Članak objavljen u časopisu Pravo i porezi broj 6 za 2019.

U predmetnom ćemo stručnom radu, koristeći se u pravnoj argumentaciji i prezentaciji primjerima iz relevantne vrhovnosudske judikature, prikazati obveznopravni institut zastare potraživanja kroz prizmu posebnih zakonskih zastarnih rokova za naknadu štete nalazećih u Zakonu o obveznim odnosima

Novi normativni okvir za naknadu štete naletom divljači na vozilo

Članak objavljen u časopisu Pravo i porezi broj 1 za 2019.

Nakon relativno kratkog vremenskog intervala odnosno razdoblja koje je trajalo od 04. ožujka 2015. do 17. studenog 2018. kao dana stupanja na snagu Zakona o lovstvu, a u kojem u judikaturi nije bilo pravnih prijepora tko, temeljem kojih zakonskih propisa i po kojem kriteriju odgovornosti odgovara kod štetnih događaja u kojima je šteta

 

Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u parničnom postupku

Članak objavljen u časopisu Pravo i porezi broj 12 za 2018.

Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora regulirano je u samo 5 članaka Zakona o parničnom postupku Možda su se upravo zbog te stanovite podnormiranosti ovog procesnopravnog instituta u praksi pojavila

Zakon o suzbijanju diskriminacije na primjerima iz relevantne judikature

Članak objavljen u časopisu Pravo i porezi broj 11 za 2018.

Puno desetljeće proteklo od dana stupanja na snagu Zakona o suzbijanju diskriminacije kao krovnog propisa hrvatskog antidiskriminacijskog prava, dakako uz nadzakonsku Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda te neke druge multilateralne ugovore koji štite točno određene vulnerabilne socijalne skupine poput, primjerice, Konvencije o pravima osoba s invaliditetom

Promjena pravnog shvaćanja Vrhovnog suda o publikaciji pravomoćne presude kao obliku reparacije neimovinske štete pričinjene publikacijom medijskih dezinformacija

Članak objavljen u časopisu Pravo i porezi broj 9 za 2018.

Sve je do 2010. oštećenik kojem je neimovinska šteta pričinjena publikacijom medijskih dezinformacija mogao posegnuti, in cumulo, za oblicima naknade, reparacije odnosno sanacije pričinjene mu neimovinske štete normiranima Zakonom o medijima

 

Utjecaj presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Klauz protiv Hrvatske na tuzemne sudove

Članak objavljen u časopisu Pravo i porezi broj 4 za 2018.

S obzirom na činjenicu da je prošlo (po)nešto vremena od kada smo u stručnom članku kritički promišljali o konačnoj Presudi Evropskog suda za ljudska prava donijetoj u predmetu Klauz protiv Hrvatske, Zahtjev broj 28963/10, odlučili smo u relevantnoj tuzemnoj judikaturi provjeriti i utvrditi je li ista, i ako jest u kojoj mjeri i na koji način, utjecala na odlučivanje parničnih sudova o sporednom traženju osnovom naknade troškova parničnog postupka

Konvalidacija formalnih ugovora

Članak objavljen u časopisu Pravo i porezi broj 3 za 2018.

Naš je obveznopravni poredak, u kontekstu ugovorne forme, baziran na načelu neobvezatnosti ugovornog oblika odnosno načelu neformalnosti ugovora nazivanom i, po nekim autorima pogrešno i nepotrebno, konsenzualizmom. Pravni je antipod tog načela, dakako, načelo formalizma koje je u modernim pravnim poretcima napušteno. Kako, međutim, svako pravno načelo i pravilo u pravilu poznaje i iznimke, tako Zakon o obveznim odnosima, ali i drugi propisi

Je li vrijeme za promjenu pravnog shvaćanja o reparaciji neimovinske štete, pretrpljene i buduće, u jednokratnom novčanom iznosu?

Članak objavljen u časopisu Pravo i porezi broj 11 za 2017.

Kad je u pitanju podjela šteta na vrste u praksi se najčešće javlja ona na neimovinsku koju Zakon o obveznim odnosima koncepcijski definira kao povredu prava osobnosti, i imovinsku, koja se može manifestirati u dva pojavna oblika, umanjenje nečije imovine, kada je posrijedi stvarna šteta, ili sprječavanje mogućnosti povećavanja imovine, kada je posrijedi izmakla korist, dobit ili zarada. Nadalje, za potrebe ovog rada relevantna nam je i podjela na postojeću, pretrpljenu ili već pričinjenu štetu, dakle