Pravo i porezi

/Pravo i porezi

Predugovor ili preliminar s praktičarskog gledišta

Članak objavljen u časopisu Pravo i porezi broj 10 za 2020.

Ukoliko neki pravni subjekti žele sklopiti neku vrstu ugovora, ali iz nekog razloga ne odmah nego s nekom vremenskom distancom odnosno odmakom, na dispoziciji im stoji obveznopravni institut predugovora ili preliminara. Svrha je i cilj sklapanja predugovora, naime, u zasnivanju obveznopravnog

Novo normativno rješenje instituta naknade parničnih troškova u situaciji parcijalnog uspjeha u sporu

Članak objavljen u časopisu Pravo i porezi broj 11 za 2019.

Odredbom je čl. 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koji će na snagu stupiti 01. rujna 2019., normativno intervenirano i u zakonsku odredbu koja regulira naknadu troškova parničnog postupka u slučaju parcijalnog odnosno djelomičnog stranačkog uspjeha u sporu. Prema našem skromnom mišljenju novo normativno rješenje odnosno modifikacija ovog instituta, zbog svoje djelomične nejasnosti

 

Veoma važna ustavnosudska odluka u kontekstu naknade troškova upravnog spora

Članak objavljen u časopisu Pravo i porezi broj 9 za 2019

Ustavni je sud Republike Hrvatske nedavno donio ustavnosudsku odluku kojom je, imajući u vidu činjenicu obvezatnosti njegovih pravnih shvaćanja izviruću iz odredbe čl. 31. Ustavnog zakona o ustavnom sudu Republike Hrvatske

 

Zastarni rokovi za naknadu štete po Zakonu u obveznim odnosima

Članak objavljen u časopisu Pravo i porezi broj 6 za 2019.

U predmetnom ćemo stručnom radu, koristeći se u pravnoj argumentaciji i prezentaciji primjerima iz relevantne vrhovnosudske judikature, prikazati obveznopravni institut zastare potraživanja kroz prizmu posebnih zakonskih zastarnih rokova za naknadu štete nalazećih u Zakonu o obveznim odnosima

Novi normativni okvir za naknadu štete naletom divljači na vozilo

Članak objavljen u časopisu Pravo i porezi broj 1 za 2019.

Nakon relativno kratkog vremenskog intervala odnosno razdoblja koje je trajalo od 04. ožujka 2015. do 17. studenog 2018. kao dana stupanja na snagu Zakona o lovstvu, a u kojem u judikaturi nije bilo pravnih prijepora tko, temeljem kojih zakonskih propisa i po kojem kriteriju odgovornosti odgovara kod štetnih događaja u kojima je šteta

 

Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u parničnom postupku

Članak objavljen u časopisu Pravo i porezi broj 12 za 2018.

Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora regulirano je u samo 5 članaka Zakona o parničnom postupku Možda su se upravo zbog te stanovite podnormiranosti ovog procesnopravnog instituta u praksi pojavila

Zakon o suzbijanju diskriminacije na primjerima iz relevantne judikature

Članak objavljen u časopisu Pravo i porezi broj 11 za 2018.

Puno desetljeće proteklo od dana stupanja na snagu Zakona o suzbijanju diskriminacije kao krovnog propisa hrvatskog antidiskriminacijskog prava, dakako uz nadzakonsku Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda te neke druge multilateralne ugovore koji štite točno određene vulnerabilne socijalne skupine poput, primjerice, Konvencije o pravima osoba s invaliditetom

Promjena pravnog shvaćanja Vrhovnog suda o publikaciji pravomoćne presude kao obliku reparacije neimovinske štete pričinjene publikacijom medijskih dezinformacija

Članak objavljen u časopisu Pravo i porezi broj 9 za 2018.

Sve je do 2010. oštećenik kojem je neimovinska šteta pričinjena publikacijom medijskih dezinformacija mogao posegnuti, in cumulo, za oblicima naknade, reparacije odnosno sanacije pričinjene mu neimovinske štete normiranima Zakonom o medijima

 

Utjecaj presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Klauz protiv Hrvatske na tuzemne sudove

Članak objavljen u časopisu Pravo i porezi broj 4 za 2018.

S obzirom na činjenicu da je prošlo (po)nešto vremena od kada smo u stručnom članku kritički promišljali o konačnoj Presudi Evropskog suda za ljudska prava donijetoj u predmetu Klauz protiv Hrvatske, Zahtjev broj 28963/10, odlučili smo u relevantnoj tuzemnoj judikaturi provjeriti i utvrditi je li ista, i ako jest u kojoj mjeri i na koji način, utjecala na odlučivanje parničnih sudova o sporednom traženju osnovom naknade troškova parničnog postupka

Konvalidacija formalnih ugovora

Članak objavljen u časopisu Pravo i porezi broj 3 za 2018.

Naš je obveznopravni poredak, u kontekstu ugovorne forme, baziran na načelu neobvezatnosti ugovornog oblika odnosno načelu neformalnosti ugovora nazivanom i, po nekim autorima pogrešno i nepotrebno, konsenzualizmom. Pravni je antipod tog načela, dakako, načelo formalizma koje je u modernim pravnim poretcima napušteno. Kako, međutim, svako pravno načelo i pravilo u pravilu poznaje i iznimke, tako Zakon o obveznim odnosima, ali i drugi propisi