Pravnici u gospodarstvu

/Pravnici u gospodarstvu

Obveznopravni instituti služeći za eliminiranje izvora opasnosti štete

Članak objavljen u časopisu Pravnici u gospodarstvu broj 4 za 2020.

Zakon, u dijelu u kojem regulira štetu, njene vrste, odgovornost i slično, normira i dva obveznopravna instituta čija je svrha i cilj ili prevenirati odnosno spriječiti nastanak izgledne i neposredno prijeteće štete koja još nije nastala, bilo imovinske, bilo neimovinske

 

Ovrha radi ostvarenja nenovčane tražbine izricanjem i prisilnom naplatom sudskih penala

Članak objavljen u časopisu Pravnici u gospodarstvu broj 03 za 2020.

Potraživanja ili tražbine se, među inim, po kriteriju vrste dužnikove činidbe, dijele i na novčana i nenovčana. Kada u nekom vjerovničko – dužničkom odnosu dužnik dođe u zakašnjenje s ispunjenjem obveze odnosno namirenjem tražbine vjerovniku

Novo normativno uređenje pitanja državne odgovornosti za naknadu štete pričinjene u obavljanju poslova državne uprave

Članak objavljen u časopisu Pravnici u gospodarstvu broj 02 za 2020.

Novim je Zakonom o sustavu državne uprave koji je na snagu stupio 18. srpnja 2019., a koji derogira Zakon o sustavu državne uprave na novi način normirano pitanje odgovornosti Republike Hrvatske odnosno države za štetu koju pravnim subjektima, fizičkim i pravnim

Novo normativno rješenje instituta naknade parničnih troškova u situaciji parcijalnog uspjeha u sporu

Članak objavljen u časopisu Pravnici u gospodarstvu broj 5 za 2019.

Odredbom je čl. 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koji će na snagu stupiti 01. rujna 2019., normativno intervenirano i u zakonsku odredbu koja regulira naknadu troškova parničnog postupka u slučaju parcijalnog odnosno djelomičnog stranačkog uspjeha u sporu. Prema našem skromnom mišljenju novo normativno rješenje odnosno modifikacija ovog instituta, zbog svoje djelomične nejasnosti

 

Naknada troškova upravnog spora – korektivna odluka Ustavnog suda

Članak objavljen u časopisu Pravnici u gospodarstvu broj 04 za 2019.

Ustavni je sud Republike Hrvatske nedavno donio ustavnosudsku odluku kojom je, imajući u vidu činjenicu obvezatnosti njegovih pravnih shvaćanja izviruću iz odredbe čl. 31. Ustavnog zakona o ustavnom sudu Republike Hrvatske

 

Prethodno pitanje u parničnom postupku

Članak objavljen u časopisu Pravnici u gospodarstvu broj 03 za 2019.

U pravnoj se teoriji prethodno pitanje kao procesnopravni institut hrvatskog parničnog procesnog prava alternativno naziva i prejudicijelnim…

Pravne reperkusije predmeta Klauz protiv Hrvatske u tuzemnoj judikaturi

Članak objavljn u časopisu Pravnici u gospodarstvu broj 2 za 2019.

S obzirom na činjenicu da je prošlo (po)nešto vremena od kada smo u stručnom članku kritički promišljali o konačnoj Presudi Evropskog suda za ljudska prava donijetoj u predmetu Klauz protiv Hrvatske, Zahtjev broj 28963/10, odlučili smo u relevantnoj tuzemnoj judikaturi provjeriti i utvrditi je li ista, i ako jest u kojoj mjeri i na koji način, utjecala na odlučivanje

 

Konvalidacija ugovora sklopljenih bez potrebne forme

Članak objavljen u časopisu Pravnici u gospodarstvu broj 3 za 2018.

Naš je obveznopravni poredak, u kontekstu ugovorne forme, baziran na načelu neobvezatnosti ugovornog oblika odnosno načelu neformalnosti ugovora nazivanom i, po nekim autorima pogrešno i nepotrebno, konsenzualizmom. Pravni je antipod tog načela, dakako, načelo formalizma koje je u modernim pravnim poretcima napušteno. Kako, međutim, svako pravno načelo i pravilo u pravilu poznaje i iznimke, tako Zakon o obveznim odnosima, ali i drugi propisi

Je li vrijeme za promjenu pravnog shvaćanja o reparaciji neimovinske štete, pretrpljene i buduće, u jednokratnom novčanom iznosu?

Članak objavljen u časopisu Pravnici u gospodarstvu broj 06 za 2017.

Kad je u pitanju podjela šteta na vrste u praksi se najčešće javlja ona na neimovinsku koju Zakon o obveznim odnosima koncepcijski definira kao povredu prava osobnosti, i imovinsku, koja se može manifestirati u dva pojavna oblika, umanjenje nečije imovine, kada je posrijedi stvarna šteta, ili sprječavanje mogućnosti povećavanja imovine, kada je posrijedi izmakla korist, dobit ili zarada. Nadalje, za potrebe ovog rada relevantna nam je i podjela na postojeću, pretrpljenu ili već pričinjenu štetu, dakle

 

 

Odgovor na žalbu i reviziju – (ne)potrebni instituti parničnog procesnog prava?

Članak objavljen u časopisu Pravnici u gospodarstvu broj 3 za 2017.

Stalna na tom svijetu samo mijena jest, mudrozborio je Preradović, iliti Panta rei, no to se, kada su u pitanju tuzemne političke elite, ne može aplicirati na normativni optimizam kojeg svaka od njih, došavši u poziciju moći, naivno i neznalački, vidi rješenjem svih državnih i društvenih problema. Ukoliko