Odvjetnik

/Odvjetnik

Menadžerski ugovor kroz primjere iz relevantne judikature

Članak objavljen u časopisu Odvjetnik broj 11-12 za 2014.

Riječ manager je anglizam i u prijevodu na hrvatski jezik označava stručnjaka i organizatora koji svojom kreativnošću i idejama upravlja poduzećem, nekom organizacijom, sportskim klubom i slično. Kod nas se u kolokvijalnom govoru termin menadžer uvriježio za označavanje predsjednika i članova uprava trgovačkih društava…

Pravo na objavu ispravka i odgovora kao oblici popravljanja neimovinske štete pričinjene objavom (dez)informacija u medijima

Članak objavljen u Odvjetniku  broj 07-08 za 2014.

U tuzemnom pravnom poretku postoje tri osnovna oblika popravljanja pričinjene štete; naturalna restitucija, naknada štete i satisfakcija. Kod popravljanja neimovinske štete pričinjene publiciranjem spornih (dez)informacija u medijima, narualna restitucija, restitutio in integrum, naravno, nije moguća…

Vrste ugovora u hrvatskom sportskom pravu

Članak objavljen u Odvjetniku  broj 05-06 za 2014.

Zakonom o sportu sportaš je definiran kao osoba koja se priprema i sudjeluje u sportskim natjecanjima, i to na dva načina: ili kao član pravne osobe koja obavlja sportsku djelatnost sudjelovanja u sportskim natjecanjima ili kao osoba koja obavlja samostalnu sportsku djelatnost sudjelovanja u sportskim natjecanjima. Sportaš nadalje, može imati status profesionalnog sportaša ili amatera…

Pravna promišljanja o nužnosti noveliranja Zakona o medijima

Članak objavljen u Odvjetniku  broj 01-02 za 2014.

Zakon o medijima stupio je na snagu 18. svibnja 2004.godine pa je, dakle, na snazi već više od devet godina. U tom se vremenskom intervalu u pravnoj praksi i relevantnoj judikaturi manifestirala njegova fragmentarna normativna insuficijentnost, deficitarnost i podnormiranost. To je dovodilo do različitih pravnih shvaćanja i interpretacija…

Naknada neimovinske štete zbog osobito teškog invaliditeta bliske osobe

Članak objavljen u Odvjetniku  broj 09-10 za 2010.

U članku se razmatraju odredbe Zakona o obaveznim odnosima (NN broj 35/05 i 14/08) kojima je regulirano pravo na novčanu naknadu zbog osobito teškog invaliditeta bliske osobe…

Odgovornost za naknadu štete koju prouzroče divljač i životinje strogo zaštićenih divljih svojti

Članak objavljen u Odvjetniku  broj 11-12 za 2009.

U životu, a posljedično i pravnoj praksi.nerijetko dolazi do štetnih događaja u kojima oštećenicima štetu počini divljač pa ćemo u ovom članku tematizirati tu materiju na način da ćemo prvo defnirati divljač i njene vrste, a potom raščlaniti koji su subjekti…

Naknada štete zbog objave spornih informacija publiciranih u medijima

Članak objavljen u Odvjetniku  broj 07-08 za 2009.

Za naknadu štete publiciranjem spornih informacija u medijima odgovoran je nakladnik, pa se oštećenici istom u svojstvu odgovorne osobe trebaju obratiti u slučajevima kada smatraju da im je objavom neke informacije počinjena šteta. Nastali spor oštećenici mogu pokušati riješiti izvansudskim putem, obraćanjem nakladniku s odštetnim zahtjevom s intencijom sklapanja izvansudske nagodbe ili sudskim putem, ustajanjem s tužbom radi naknade štete protiv nakladnika u svojstvu pasivno legitimirane osobe…

Odgovornost jedinica lokalne samouprave za naknadu štete nastale na nerazvrstanim cestama i javnim površinama

Članak objavljen u Odvjetniku  broj 11-12 za 2008.

Temeljem odredbi ZKG-a održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina spada u nadležnost jedinica lokalne samouprave,gradova i općina,te su one deliktno odgovorne prema oštećenicima za naknadu štete pričinjenu neodržavanjem i/ili nepropisnim održavanjem takvih cesta…