IUS INFO

/IUS INFO

Ovrha radi ostvarenja nenovčane tražbine izricanjem i prisilnom naplatom sudskih penala

Članak objavljen na pravnom portalu IUS INFO

Potraživanja ili tražbine se, među inim, po kriteriju vrste dužnikove činidbe, dijele i na novčana i nenovčana. Kada u nekom vjerovničko – dužničkom odnosu dužnik dođe u zakašnjenje s ispunjenjem obveze odnosno namirenjem tražbine vjerovniku

Novo normativno rješenje instituta naknade parničnih troškova u situaciji parcijalnog uspjeha u sporu

Članak objavljen na pravnom portalu IUS INFO

Odredbom je čl. 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koji će na snagu stupiti 01. rujna 2019., normativno intervenirano i u zakonsku odredbu koja regulira naknadu troškova parničnog postupka u slučaju parcijalnog odnosno djelomičnog stranačkog uspjeha u sporu. Prema našem skromnom mišljenju novo normativno rješenje odnosno modifikacija ovog instituta, zbog svoje djelomične nejasnosti

 

Prethodno pitanje u parničnom postupku

Članak objavljen na pravnom portalu IUS INFO

U pravnoj se teoriji prethodno pitanje kao procesnopravni institut hrvatskog parničnog procesnog prava alternativno naziva i prejudicijelnim…

Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u parničnom postupku

Članak objavljen u časopisu Pravnici u gospodarstvu broj 1 za 2019.

Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora regulirano je u samo 5 članaka Zakona o parničnom postupku Možda su se upravo zbog te stanovite podnormiranosti ovog procesnopravnog instituta u praksi pojavila

Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u parničnom postupku

Članak objavljen na pravnom portalu IUS INFO

Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora regulirano je u samo 5 članaka Zakona o parničnom postupku Možda su se upravo zbog te stanovite podnormiranosti ovog procesnopravnog instituta u praksi pojavila

Pravno shvaćanje Ustavnog suda o procesnoj pretpostavci normiranoj odredbom čl. 22/1. Zakona o medijima

Članak objavljen na pravnom portalu IUS INFO

Zakonom je o medijima medijskopravni institut prava na objavu odnosno publikaciju ispravka uređen na način da je normirano da pravo na tužbu za naknadu neimovinske štete, sukladno općim propisima obveznog prava, ima samo ona osoba koja je prethodno od nakladnika zatražila objavljivanje ispravka informacije odnosno, alternativno, ne in cumulo, isprike u slučajevima kada

[

Konvalidacija ugovora nesklopljenih u zahtijevanoj pismenoj formi

Članak objavljen na pravnom portalu IUS INFO

Naš je obveznopravni poredak, u kontekstu ugovorne forme, baziran na načelu neobvezatnosti ugovornog oblika odnosno načelu neformalnosti ugovora nazivanom i, po nekim autorima pogrešno i nepotrebno, konsenzualizmom. Pravni je antipod tog načela, dakako, načelo formalizma koje je u modernim pravnim poretcima napušteno. Kako, međutim, svako pravno načelo i pravilo u pravilu poznaje i iznimke, tako Zakon o obveznim odnosima, ali i drugi propisi

Procesnopravni položaj ius standi in iuditio u parničnom postupku

Članak objavljen na pravnom portalu IUS INFO

Participacija nekog subjekta u parnici ovisna je o njegovoj stranačkoj (ne)sposobnosti. Ili, drugim riječima, stranačka nesposobnost je negativna procesna pretpostavka odnosno procesna smetnja. Međutim, kako svako pravno pravilo, u

Odgovor na žalbu i reviziju − (ne)potrebni instituti parničnog procesnog prava?

Članak objavljen na pravnom portalu IUS INFO

Stalna na tom svijetu samo mijena jest, mudrozborio je Preradović, iliti Panta rei, no to se, kada su u pitanju tuzemne političke elite, ne može aplicirati na normativni optimizam kojeg svaka od njih, došavši u poziciju moći, naivno i neznalački, vidi rješenjem svih državnih i društvenih prob

Odgovornost za naknadu štete počinjene od pasa ili mačaka lutalica

Članak objavljen na pravnom portalu IUS INFO

U tuzemnoj se pravnoj praksi, doduše prilično rijetko, mnogo rjeđe nego u nekim drugim državama i gradovima, javlja materijalnopravno pitanje odgovornosti za naknadu štete koju oštećenicima pričine psi ili mačke lutalice odnosno tzv. slobodnoživuće mačke. Zato